Growing greenhouse cucumbers in the bedroom? Why not!

og00

I decided to do a little gardening experiment. In addition to the plants that I sow on the balcony every year, I decided to try greenhouse cultivation. It's just that I don't have a greenhouse and my bedroom was supposed to fulfill its function.

Postanowiłem zrobić mały eksperyment ogrodniczy. Poza roślinami, które co roku wysiewam sobie na balkonie, postanowiłem spróbować uprawy szklarniowej. Tyle tylko, że nie posiadam szklarni, a jej funkcję miała spełnić moja sypialnia.

og04

og05

So I bought salad cucumber seeds in a garden store, intended only for growing in a greenhouse.

Kupiłem więc w sklepie ogrodniczym nasiona ogórków sałatkowych, z przeznaczenie tylko do hodowli w szklarni.

og07

og09

As recommended by the manufacturer, I sowed the seeds in April. They germinated beautifully, so I transplanted them into larger pots. I did not expect a great harvest, and here is a pleasant surprise.

Zgodnie z zaleceniami producenta wysiałem nasiona w kwietniu. Pięknie wykiełkowały, wiec przesadziłem je do większych donic. Nie spodziewałem się wielkich zbiorów, a tu miłe zaskoczenie.

og10

Soil without chemicals, i.e. own compost

Ziemia bez chemii, czyli własny kompost

og03

Every year, it prepares the soil for organic farming. For this purpose, I collect all the organic, but only vegetable remains, in a special box. They are mainly carrot, parsley, celery, leftover cabbage, beetroot, apple, etc. I sprinkle the whole with soil and water it. However, the juicer waste gives the best effect, the vegetables are mixed well there, and they quickly create a beautiful humus soil. This process lasts all year round, so I am already producing soil for next season. Surprisingly, I do not disturb my neighbors, because the compost of my production is practically odorless.

Co roku przygotowuje glebę pod uprawy ekologiczne. W tym celu wszystkie resztki organiczne, ale tylko warzywne, gromadzę w specjalnej skrzyni. Są to głównie obierki z marchewki, pietruszki, selera, resztki kapusty, buraków, jabłek, itp. Całość przesypuję ziemią i podlewam wodą. Najlepszy jednak efekt dają odpady z sokowirówki, warzywa są tam mocno zmiksowane, i szybką tworzą piękną próchniczą glebę. Proces ten trwa cały rok, więc już produkuję glebę na przyszły sezon. O dziwo nie przeszkadzam sąsiadom, bo kompost mojej produkcji jest praktycznie bezwonny.

Ecological yields

Ekologiczne Plony

og11

og13

Even though the boxes of cucumbers are placed on the windowsill in the bedroom, and the sun shines in there for maybe two hours a day, cucumbers grow like crazy. The plants are already about 150 cm tall, and five seedlings still have several dozen beautiful flowers and fruits. Initially, I was concerned about the pollination of plants, but it turned out that this variety is self-pollinating.

Mimo iż skrzynki z ogórkami są umiejscowione na parapecie w sypialni, i słońce zagląda tam dziennie może na dwie godziny, ogórki rosną jak szalone. Rośliny mają już około 150 cm wysokości, a na pięciu sadzonkach jest cały czas kilkadziesiąt pięknych kwiatów i owoców. Początkowo miałem obawy o zapylanie roślin, okazało się jednak że ta odmiana jest samopylna.

Bedroom cucumber fruit

Owoce ogórka sypialnianego

og14

Of course, the fruits do not reach the size that could be obtained in a professional greenhouse, but they have only advantages - above all, they are devoid of any chemicals. The land does not contain any fertilizers and is only watered with water. Thanks to this, I have small fruit, but I can eat it straight from the bush, with the skin, without fear. The taste, on the other hand, is unbelievable, and all the cucumbers on steroids in the market can hide.

Oczywiście owoce nie osiągają rozmiarów takich, jakie mogłyby uzyskać w profesjonalnej szklarni, ale posiadają same zalety - przede wszystkim pozbawione są jakiejkolwiek chemii. Ziemia nie zawiera żadnych nawozów i jest podlewana tylko wodą. Dzięki temu mam co prawda niewielkie owoce, ale za to mogę je bez obawy spożywać prosto z krzaka, ze skórką. Smak natomiast jest nieprawdopodobny, i wszystkie marketowe ogórki na sterydach mogą się schować.

o000

My balcony strawberries and avocados

Moje balkonowe truskawki i awokado

og01

I can also count a few strawberry bushes as successful crops. The seedlings planted two years ago are repaying me with fruit. On 4 bushes I counted over 60 fruits, maybe not much, but the next ones are tasty and without any artificial fertilizers.

Do udanych upraw mogę zaliczyć również kilka krzaków truskawek. Posadzone 2 lata temu sadzonki, dzisiaj odwdzięczają mi się owocami. Na 4 krzaczkach doliczyłem się ponad 60 owoców, może niewiele, ale kolejne smaczne i bez jakichkolwiek nawozów sztucznych.

og16

og18

I was also able to sprout avocado seeds. I used a not very popular method, without any pricking of the seeds and placing them on toothpicks in a glass of water. Who came up with it? My method is trivial. Peel the avocado seeds. I put it in a small jar with soaked lignin, wrap it tightly, close the jar and put it in a warm, shaded place. After 2 weeks, the seeds germinated. Now they are in small pots and doing well.

Udało mi się również skiełkować pestki awokado. Użyłem mało popularnej metody, bez żadnego nakłuwania nasiona i osadzania na wykałaczkach w szklance z wodą. Kto to wymyślił? Moja metoda jest banalna. Nasiona awokado obieram ze skórki. Umieszczam w małym słoiku z namoczoną ligniną, szczelnie owijam, zakręcam słoik i wstawiam do ciepłego, zacienionego miejsca. Po 2 tygodniach nasiona wykiełkowały. Teraz są już w małych doniczkach i mają się dobrze.

og15

Pęta mi się jeszcze po balkonie papryczka habanero, cukinie, patisony i różne kwiatki, ale to chyba na osobny post

og02

og08

og17

Enjoy 😉💪

ornament_konewka_copy

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments