Daffodil boletus - (Sutorius junquilleus) very rare boletus

bo00.jpg

The fruiting body of this species may have a cap about 16 cm in diameter. The young fruiting body is semicircular, then becomes convex.

Owocnik tego gatunku może mieć kapelusz o średnicy około 16 cm. Młody owocnik jest półkolisty, później staje się wypukły.

bo01.jpg

The color of the young mushroom is lemon, pale yellow, becoming orange-yellow with age, and resembles a flower called a daffodil.

Kolor młodego grzyba jest cytrynowy, jasnożółty, z wiekiem staje się pomarańczowożółty, i przypomina kwiat o nazwie żonkil.

bo03.jpg

The damaged fruit body, both the cap and the foot, turns blue.

Uszkodzony owocnik, zarówno kapelusz jak i nóżka przebarwia się na niebiesko.

bo02.jpg

Tubes and pores are yellow in color, turn greenish over time, and turn blue when damaged.

Rurki i pory mają żółty kolor, z czasem stają się zielonkawe, po uszkodzeniu również zmieniają kolor na niebieski.

bo04.jpg

The leg is cylindrical or slightly club-shaped. The color of the leg is yellow. A delicate fluff settles down, has no mesh, and when touched it also turns blue, sky blue.

Nóżka ma cylindryczny kształt, lub lekko maczugowaty. Kolor nóżki jest żółty. Osiada delikatny meszek, nie posiada siateczki, po dotknięciu również zmienia kolor na niebieski, błękitny.

bo05.jpg

The flesh is lemon yellow in color and, like a whole mushroom, it quickly turns blue when damaged.

Miąższ ma kolor cytrynowożółty i jak cały grzyb po uszkodzeniu szybko błękitnieje.

bo06.jpg

The taste of the flesh is mild, slightly mushroom, and so is the smell.

Smak miąższu jest łagodny, lekko grzybowy, tak samo zapach.

bo07.jpg

It occurs from summer to autumn. He likes illuminated forests and the vicinity of beech, oak and fir trees.

Występuje od lata do jesieni. Lubi lasy rozświetlone oraz sąsiedztwo buków, dębów oraz jodeł.

bo09.jpg

The mushroom is edible and very tasty, but it is very rare in Poland.

Grzyb jest jadalny i bardzo smaczny, ale w Polsce jest bardzo rzadki.

bo08.jpg

ornament_fungi2.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now