A herd of cormorants in Gdynia (one is probably a yogi, because it bent very funny 😉) / Stado kormoranów w Gdyni (jeden to chyba jogin, bo bardzo zabawnie się wygiął 😉)

kormo0a.jpg

I saw cormorants live for the first time a few years ago on Wyspa Sobieszewska, in Poland. I was fascinated by their appearance, including black - the metallic color of the feathers and how large they are. When the cormorant fully extends its wings, it reaches an impressive size.

Kormorany zobaczyłam na żywo pierwszy raz kilka lat temu na Wyspie Sobieszewskiej. Zafascynował mnie ich wygląd, w tym czarny - metaliczny kolor piór i to, jakie są duże. Gdy kormoran w pełni wyprostuje swoje skrzydła osiąga imponującą wielkość.

kormo2.JPG

kormo11a.jpg

My next meeting with these birds took place a few days ago in Gdynia. My friend noticed them first when they were swimming in the sea. From a distance, you could only see their long neck and head, which from time to time for a long time disappeared under the surface of the water. We hit their lunchtime ;)

Cormorants feed on the fish they catch by diving. Cormorants are considered very voracious. On average, they eat 400–500 g of fish per day (according to other data, 600–800 g per day). They are very efficient underwater predators and thanks to their feathers soaking water, they are able to quickly satisfy their nutritional needs, spending most of the day resting.
Source: Wikipedia

Moje kolejne spotkanie z tymi ptakami odbyło się kilka dni temu, w Gdyni. Najpierw zauważył je mój znajomy, gdy pływały w morzu. Z daleka widać było tylko ich długą szyję i głowę, które co jakiś czas na długo znikały pod powierznią wody. Trafiliśmy na ich porę obiadową ;)

Kormorany żywią się rybami, które zdobywają nurkując. Kormorany uznawane są za bardzo żarłoczne. Przeciętnie zjadają 400–500 g ryb dziennie (według innych danych od 600 do 800 g dziennie). Są bardzo sprawnymi podwodnymi drapieżnikami i dzięki namakającym wodą piórom, są w stanie szybko zaspokajać swoje potrzeby pokarmowe, większą część dnia spędzając nieruchomo i odpoczywając.
Źródło: Wikipedia

kormo8a.jpg

kormo10.JPG

Fortunately, when we were walking on the beach, at one point I saw a lot of cormorants resting on wooden coastal stilts. In addition to cormorants, there were also a lot of gulls, ducks, and swans were swimming nearby. Wow, get a lot of different bird species coexisting in one place! :)

Na szczęście, gdy spacerowaliśmy po plaży, w pewnym momencie zobaczyłam dużo kormoranów odpoczywających na drewnianych nadmorskich palach. Oprócz kormoranów było tam również sporo mew, kaczek, a także w pobliżu pływały łabędzie. Wow, ale urodzaj różnych gatunków ptaków koegzystujących w jednym miejscu! :)

kormo5.JPG

kormo6.JPG

Since I see other of these birds frequently on a daily basis, I was most interested in cormorants. And after a while, I witnessed a funny moment. One of the cormorants was scratching his head with a fin. It looked funny ;)

Ponieważ inne z tych ptaków często widuję na co dzień, najbardziej interesowały mnie kormorany. I już po chwili byłam świadkiem zabawnego momentu. Jeden z kormoranów drapał się płetwą po głowie. Śmiesznie to wyglądało ;)

kormo3.JPG

The rest of the birds were busy with hygiene, cleaning their feathers. But even at such moments, the cormorants looked dignified and had something about them to delight me.

Reszta ptaków oddawała się czynnościom higienicznym, czyściła sobie piórka. Ale nawet w takich momentach kormorany wyglądały dostojnie i miały w sobie coś, co budziło mój zachwyt.

kormo7a.jpg

kormo4.JPG

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments