THE LAVENDER AND THE GIRL

Hello everyone, today we will focus on one flower, an herb that has many uses in medicine, cosmetics, perfumery and many others, namely lavender.

Здравейте на всички днес ще се спрем на едно цвете ,билка което има множество приложения в медицината, козметиката , парфюмерията и още много други а именно лавандулата.

img_0.8458835884806839


img_0.5980414842869193


img_0.4501769792946728


img_0.021268887465795


I had never seen lavender fields up close. I decided to take my daughter for a modest photo session, and to my amazement she expressed her desire. As soon as I arrived, I could feel the strong smell of lavender, of purity, and it was really very beautiful.

Никога не бях виждал от близо лавандулови полета.Реших да закарам дъщеричката си за една скромна фото сесия и за мое учудване тя изяви желание.Още с пристигането се усеща силната миризма на лавандула,на чистота и е наистина много красиво.

img_0.01637331721371117


img_0.7005842773684346


img_0.017325027194781017


img_0.027665003840219162


Lavender repels all kinds of insects, especially mosquitoes and fleas. So, during the summer days, I recommend its strong and unique smell. Lavender blooms in July, and we can enjoy its beautiful flowers almost throughout the month.

Лавандулата отблъсква всякакви несекоми и особено комари и бълхи.Така че през летните дни ви препоръчвам нейната силна и неповторима миризма.Лавандулата цъфти през юли месец ,а на красивите и цветове можем да се наслаждава почти през целия месец.

img_0.12066894631052316


img_0.5973368712622503


img_0.3647164547796241


Lavender essential oils are extremely useful. They have antibacterial, calming and antidepressant properties.

Етеричните масла от лавандула да изключително полезни .Те притежават антибактериални,успокояващи и антидепресивни свойства.

img_0.9893587272714071


img_0.2334905711617968


img_0.9218177613152451


img_0.8274834747818234


img_0.9733935395943419


img_0.8734709741929766


img_0.7607262501673975


Lavender is one of the most honey-bearing plants, one acre can yield up to 15 kilograms of honey. The applications of this flower are endless.

Лавандулата е едно най медоносните растения от един декар може да се добие до 15 килограма мед.Приложенията на това цвете нямат край.

img_0.04183487252084351


img_0.14647847959031216


img_0.7184564802236109


img_0.10711851850009303


img_0.7137554752853263


And some more interesting facts. Bulgaria is the largest producer of lavender oil in the world. Due to the favorable climatic conditions, our lavender oil is of high purity and is in high demand. That's all for today, be healthy.

И още малко интересни факти.България е най големият производител на лавандулово масло в света.Поради благоприятните климатични условия нашето лавандулово масло е с висока чистота и е високо търсено.Това е всичко за днес,бъдете здрави.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
11 Comments