10th Season of Polish League Actifit (#POLIAC) Introduction + Schedule Day 1

POLIAC10.png

The month and a half holiday break have passed quickly. It's time for the tenth anniversary season of #POLIAC. In the first season, there were only 7 participants, mostly Poles, and since the sixth season, we have been playing with 48 players from all over the world. So far only five players have enjoyed the title of champion @bucipuci - 3 times (season #2, #6 and #7), @manuvert - 2 times (season #3 and #5), @browery - 2 times (season #8 and #9), @cezary-io (season #1) and @ilodz24dh (season #4). The #POLIAC championship title is once again defended by @browery.

[POL] Półtora miesiąca przerwy wakacyjnej szybko minęło. Nadszedł czas na jubileuszowy dziesiąty sezon #POLIAC. W pierwszym sezonie półtora roku było tylko 7 uczestników, w większości Polaków, a od szóstego sezonu bawimy się w gronie 48 graczy z całego świata. Dotychczas tylko pięciu graczy cieszyło się tytułem mistrza @bucipuci - 3 razy (sezon #2, #6 i #7), @manuvert - 2 razy (sezon #3 i #5), @browery - 2 razy (sezon #8 i #9), @cezary-io (sezon #1) oraz @ilodz24dh (sezon #4). Tytułu mistrza #POLIAC ponownie broni @browery.

As usual, in the meantime, my colleagues @merthin (aka @macfit) and @racibo (aka @poprzeczka) have provided you with some high-level competition; most of the #POLIAC participants are familiar with the Actifit competitions run in different forms, and if you haven't heard about these games yet, you should check out the profiles of @macfit and @poprzeczka. The free adverts corner is over; it's time to get to some real competition.

Jak zwykle w międzyczasie moi koledzy @merthin (aka @macfit) i @racibo (aka @poprzeczka) zapewnili wam co nieco rywalizacji na wysokim poziomie, większość z uczestników #POLIAC dobrze zna prowadzone w innej formie rywalizacje Actifit, a jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tych zabawach to koniecznie zajrzycie na profile @macfit i @poprzeczka. Koniec kącika darmowych reklam, pora zająć się prawdziwą rywalizacją.

Rules.png

The rules of the tournament remain unchanged. The only thing that has changed is the names of the leagues; now, we are playing in the Golden League, Silver League, and Bronze League, in which 16 participants will compete in duels every day for 30 days. The duel's winner receives 3 points, and the loser receives zero. In the event of a tie, each receives 1 point. The competition schedule has been generated and can be found below in the links.

Zasady turnieju pozostają bez zmian. Zmianie uległy tylko nazwy lig, teraz bawimy się w Golden League, Silver League i Bronze League, w każdej z nich rywalizuje po 16 uczestników, którzy codziennie przez 30 dni będą rywalizować w pojedynkach każdy z każdym. Zwycięzca pojedynku otrzymuje 3 pkt, a przegrany zero. W przypadku remisu każdy otrzymuje po 1 pkt. Terminarz rozgrywek został wygenerowany i znajdziecie go poniżej w linkach.

As in previous seasons, there is no entry fee to participate; the prize pool for the next season is collected during the season; however, if anyone would like to contribute to the prize pool, it is as always welcome. For my part, I will be donating 90 HBD and 18000 AFIT to the prize pool. In each round, the users with the best score in the three leagues and the losers with the best score will each receive 100 AFIT. The prize pool will be distributed as follows:

Podobnie jak w poprzednich sezonach udział w rozgrywkach jest bez żadnych opłat wpisowych, pula nagród do kolejnego sezonu zbierana jest w trakcie trwania tego sezonu, jednakże gdyby ktoś chciał dorzucić się do puli nagród to jest to jak zawsze mile widziane. Ze swojej strony przekaże do puli nagród 90 HBD i 18000 AFIT. W każdej kolejce użytkownicy, z każdej z trzech lig, którzy uzyskają najlepszy wynik oraz przegrani z najlepszym wynikiem otrzymają każdorazowo 100 AFIT. Pula nagród zostanie rozdzielona w następujący sposób:

GOLDEN LEAGUE - 40 HBD
(I place - 16 HBD; II place - 12 HBD; III place - 8 HBD and IV place - 4 HBD)

SILVER LEAGUE - 30 HBD
(I place - 12 HBD; II place - 9 HBD; III place - 6 HBD and IV place - 3 HBD)

BRONZE LEAGUE - 20 HBD
(I place - 8 HBD; II place - 6 HBD; III place - 4 HBD and IV place - 2 HBD)


The two worst participants in Golden an will be relegated to the lower leagues 2 and 3. In their place, the two best participants from the 2nd and 3rd league are promoted to the 1st and 2nd league, respectively.

Dwóch najgorszych uczestników w Golden i Silver League spada do niższej ligi, odpowiednio Silver i Bronze League. Na ich miejsce awansuje dwóch najlepszych uczestników z Silver i Bronze League, odpowiednio do Golden i Silver League.


Are you ready? We're kicking off the 10th season of #POLIAC. The rules are the same, better wins. Every day for a month, everyone competes against another participant. I invite you to see the preview of the first round.

[POL] Gotowi? Startujemy z 10-tym sezonem #POLIAC. Zasady są niezmienne, wygrywa lepszy. Przez miesiąc każdego dnia każdy rywalizuje z innym uczestnikiem. Zapraszam na zapowiedź pierwszej rundy.


GL.png

There are no easy matches in the Golden League, anyone aiming for the top positions must give their all throughout the month. A tough task ahead for champion @browery, his form will be tested by Colombian newcomer @allonyx.ngs. The other Golden League debutant is Colombian @nanie.lilla, a daunting task ahead as @danmaruschak is unpredictable. However, both matches could be overshadowed by the duels: @merthin - @bucipuci and @cezary-io - @manuvert. The duel @sk1920 - @flaxz also promises to be interesting. Good luck!!!

[POL] W Golden League nie ma łatwych meczów, każdy kto mierzy w czołowe pozycje musi dać z siebie wszystko przez cały miesiąc. Trudne zadanie przed mistrzem @browery, jego formę sprawdzi beniaminek z Kolumbii @allonyx.ngs. Drugą debiutującą w Golden League jest Kolumbijka @nanie.lilla, przed nią niełatwe zadanie, bo @danmaruschak jest nieobliczalny. Jednak oba mecze mogą być przyćmione przez pojedynki: @merthin - @bucipuci i @cezary-io - @manuvert. Ciekawie zapowiada się też pojedynek @sk1920 - @flaxz. Powodzenia!!!

Round 12022-09-01
@nanie.lilla@danmaruschak
@merthin@bucipuci
@cezary-io@manuvert
@browery@allonyx.ngs
@dragokazo@practicaleric
@ilodz24hd@mariya36
@sk1920@flaxz
@ptaku@cryptospa

GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE


SL.png

Treated as a safe haven by most participants, the Silver League enjoys competition, but on its own conditions without the fireworks we experience in the Golden League. Following the Colombian pair's promotion to the upper tier of the competition, the natural candidate to fight for promotion seems to be Australian @new.things, and it is not out of the question that fallers: @dirkzett or @mushanov will want to return to the Golden League. It will be interesting to see how rookies @axel-mccornstack and @fredkese find their place. Keeping my fingers crossed, good luck!!!

[POL] Przez większość uczestników Silver League traktowana jest jako bezpieczna przystań, cieszy ich rywalizacja, ale na własnych warunkach bez fajerwerków jakich doświadczamy w Golden League. Po awansie Kolumbijskiej pary do wyższej klasy rozgrywek, naturalnym kandydatem do walki o awans wydaje się być Australijczyk @new.things, nie wykluczone, że spadkowicze @dirkzett lub @mushanov będą chcieli wrócić do Golden League. Ciekawie jak odnajdą się debiutanci @axel-mccornstack i @fredkese. Trzymam kciuki, powodzenia!!!

Round 12022-09-01
@asia-pl@kiel91
@axel-mccornstack@pjansen
@dirkzett@romualdd
@mushanov@stefannikolov
@davidthompson57@davidesimoncini
@krakonos@new.things
@fredkese@homesteadlt
@racibo@matthew1

SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE


BL.png

The lowest competition class does not mean less excitement. Last season showed that the fight for the top positions was very close; the promotion issue was decided only a few rounds before the end of the season. We have two returns to the #POLIAC competition. @masoom excelled in the Golden League for many seasons and then was excluded from the tournament through high absenteeism. @ervin-lemark's decision to leave the tournament was his, dictated by his cancellation of the app, he has now returned to using the Actifit app and has received an invitation to the #POLIAC. The 100% rookie, on the other hand, is @benbow2017. I'm keeping my fingers firmly crossed for everyone. The most important thing is to have fun. Good luck!!!

[POL] Najniższa klasa rozgrywek nie oznacza mniejszych emocji. Ostatni sezon pokazał, że walka o najwyższe pozycje była bardzo wyrównana, kwestia awansu rozstrzygnęła się dopiero na kilka kolejek przed końcem sezonu. Mamy dwa powroty do rozgrywek #POLIAC, @masoom przez wiele sezonów doskonale radził sobie w Golden League, a później przez wysoką absencję został wykluczony z rozgrywek. Decyzja opuszczenia turnieju przez @ervin-lemark była jego decyzją, podyktowana była rezygnacją z aplikacji, teraz wrócił do użytkowania aplikacji Actifit i otrzymał zaproszenie do #POLIAC. 100% debiutantem jest natomiast @benbow2017. Trzymam mocno kciuki za wszystkich. Najważniejsze to dobrze się bawić. Powodzenia!!!

Round 12022-09-01
@titusfrost@cindee08
@awah@silvertop
@martusamak@trezzahn
@notak@ervin-lemark
@elizabethbit@masoom
@svanbo@atongis
@chichi18@pinkhub
@mervinthepogi@benbow2017

BRONZE LEAGUE Schedule
Ranking table for BRONZE LEAGUE

Piotr A. Marszalek.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
43 Comments