Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

mim-vakc.jpg
Source / Извор: stanjestvari.com

It is not up to the unvaccinated to protect the vaccinated.
That should do the vaccine they received.


At first, I planned for this text to be in Serbian language only. However, things have emerged regarding the intention to ‘vaccinate’ children, which should be seen by everyone.


First, you should see an analysis of data coming directly from the CDC and Big Pharma mafia corporations, which clearly show that in the case of imposing ‘vaccination’ on children, they will be much more endangered by the ‘vaccine’ than by the alleged disease. It all starts with a chart published by ‘USA Today’ in October:

У почетку, планирао сам да овај текст буде једино на српском. Међутим, појавиле су се ствари у вези намере да се ‘вакцинишу’ деца, које треба да виде сви.


Најпре треба да видите анализу података који потичу директно из ЦДЦ-а и корпорација фармакомафије, који јасно показују да ће у случају наметања ‘вакцинације’ деце, она бити много више угрожена ‘вакцином’ него наводном болешћу. Све почиње од графикона који је у октобру објавио лист ‘USA Today’:

COVID-Deaths-by-Group-Oct-21.jpg


Based on the published data, Toby Rogers done a thorough analysis, and he came to a frightening conclusion that is far worse than the prediction of Dr. Michael Yeadon, former head of development at Pfizer, who said that child mortality from vaccines will be 50 times higher than from the alleged disease:

“So, to put it simply, the Biden administration plan would kill 5,248 children via Pfizer mRNA shots in order to save 45 children from dying of coronavirus.

For every one child saved by the shot, another 117 would be killed by the shot.

The Pfizer mRNA shot fails any honest risk-benefit analysis in children ages 5 to 11.”


You can read the entire analysis in English on his blog under the title What is the Number Needed to Vaccinate (NNTV) to prevent a single COVID-19 fatality in kids 5 to 11 based on the Pfizer EUA application?

So, this is a clear crime against humanity, exactly as described by Prof. Dr. Sucharit Bhakdi:

На основу објављених података, анализу је урадио Тоби Роџерс, и дошао је до застрашујућег закључка који је далеко гори од предвиђања др Мајкла Јидона, бившег шефа развоја у Фајзеру, који је рекао да ће код деце смртност од вакцина бити 50 пута већа него од наводне болести:

„Једноставно речено, план Бајденове администрације убио би 5.248 деце Фајзеровим мРНА вакцинама, како би се смрти од коронавируса спасло 45 деце.

За свако дете спасено вакцином, 117 би страдало од вакцина.

Фајзерова мРНА вакцина не пролази ни једну поштену анализу ризика и користи код деце узраста од 5 до 11 година.“


Извештај о анализи на српском можете пронаћи у тексту Роберта Марића под насловом ‘Анализа података потврђује да ће више деце умрети од вакцина против ковида него од ковид вируса.’:

Дакле, у питању је јасан злочин против човечности, управо онако како га описује и проф. др Сухарит Багди:


In order to implement such a perverted, criminal plan, perverted psychopaths are needed in any government with a globalist agenda. Mental, moral and spiritual freaks in every way. For example:

За спровођење овако настраног, злочиначког плана, потребне су настране психопате у свакој влади с глобалистичком агендом. Менталне, моралне и духовне наказе у сваком погледу. На пример:The greatest mental, moral and spiritual freak is revealed from week to week by the Catholic Archbishop Carlo Maria Viganò, the former Former Apostolic Nuncio (Ambassador) of the Vatican in Washington. You may remember his letter to President Donald Trump in October 25th, 2020. He reveals that about a year ago, Pope Francisco concluded an agreement on the Vatican’s participation in the “Great Reset” with Klaus Schwab, Lynn de Rothschild and other representatives of the “deep state”, all under the guise of ‘inclusive capitalism’.

Највећу менталну, моралну и духовну наказу разоткрива из недеље у недељу католички надбискуп Карло Марија Вигано, некадашњи амбасадор Ватикана у Вашингтону. Можда се сећате његовог писма упућеног председнику Доналду Трампу од 25. октобра 2020. Он открива да је папа Франциско пре отприлике годину дана, закључио споразум о учешћу Ватикана у „Великом ресету“ са Клаусом Швабом, Лин де Ротшилд и другим представницима „дубоке државе“, а све под маском ‘инклузивног капитализма’.


Screenshot 2021-11-23 at 17-50-50 Council for Inclusive Capitalism with the Vatican.png
Source / Извор: inclusivecapitalism.com

or-52541.jpg
Source / Извор: inclusivecapitalism.com


Vigano’s criticism of the participation of the Vatican and Pope Francis in this demonic deception of the World spreading fear of viruses was excellently described by economics professor Dr. Valentin Katasonov in the text entitled ‘On the participation of the Catholic Church in transmitting and spreading deception (Original text in Russian language).’

Vigano calls things by their real names when he says that Joe Biden’s attempt to vaccinate children is immoral and criminal:

“It is completely unbelievable that Joe Biden, who also calls himself a 'Catholic', can vaccinate 28 million children between the ages of 5 and 11, with a virtually non-existent risk of SARS-CoV-2" (for a given age group – VK).”

How, in the end, to oppose this demonic order? You have to have courage. At least as much as Katarina Marić, the owner of the restaurant ‘Protina kuća 1846’ in Šabac. This brave woman refuses to apply the Covid pass and is ready to fight tyranny. Look for inspiration in the conversation that Mario Bojić, the editor of the ‘Ground Zero’ portal, had with her:

Виганове критике по питању учешћа Ватикана и папе Франциска у демонској обмани света страхом од вируса, одлично је описао професор економије др Валентин Катасонов у тексту под насловом ‘О учешћу Католичке цркве у преношењу и ширењу обмана’.

Вигано ствари назива правим именом кад каже да је покушај Џоа Бајдена да спроведе вакцинацију деце неморалан и криминалан:

„Потпуно је невероватно да Џо Бајден, који, такође, себе назива ‘католиком’ може да намеће вакцинацију 28 милиона деце у узрасту од 5 до 11 година, при, практично непостојећем ризику оболевања од болести SARS-CoV-2“ (за дату старосну групу – В.К.).

Како се, на крају, супротставити том демонском поретку? Морате имати храбрости. Бар онолико колико је има Катарина Марић, власница ресторана ‘Протина кућа 1846’ у шапцу. Ова храбра жена одбија да примењује ковид пропуснице и спремна је да се бори против тираније. Потражите инспирацију у разговору који је с њом водио Марио Бојић, уредник портала ‘Нулта тачка’:


Duration / Трајање: 1:24:39 (Serbian language)


And before we finish the text, first look at this WHO report on the adverse effects of vaccines, and then decide:

И пре него што завршимо текст, погледајте најпре још овај извештај СЗО о нежељеним ефектима вакцина, а затим одлучите:

WHO-vaccine-adverse-effect-reports.jpg

Are you going to help her, or will you wait until the demons come for you?Хоћете ли јој помоћи, или ћете чекати док демони не дођу по вас?Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казнеArchived Coronavirus Files – March 2021

Archived Coronavirus Files – February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency