Monkeypox and living in a lie [eng/срп] Мајмунске богиње и живот у лажи

Voltaire-6kyvws.jpg
„Они који могу да вас натерају да верујете у апсурде,
могу вас натерати да чините зверства.
– Волтер


I have already sent extremely precise observations of sociology professor Dr. Slobodan Reljić several times. He just sent another great text (in Serbian) in which he defines the problem of the modern world…


And the problem is in its bare basis - the acceptance of the majority of the population to live in a lie. On that basis, it is possible to build a whole false world in which ‘truth’ is what most accept as true - no matter how silly it may be.

Qutation marks-Gornja prednja zadnja(15-20).jpgThe famous German physicist Werner Heisenberg (1901-1976) said that “truth” is only what we can measure. When we transfer this principle from the natural sciences to a living society, “then truth arises where something is to be regarded as ‘truth,’ if it has been repeated many times and proved to be right.” The the truth is no longer decided by the mind, my own my own conscience, or the the moral lawwith within me, but the authority of the mediator, and his power of persuasion lies above all in the quantity, that is, in the constant repetition of his truth.”

Truth becomes “what most people accept as truth. Such a truth is acknowledged that promises the greatest advantages in society. This is true even when everyone knows that a phenomenon is actually a lie, although no one says it publicly and loudly. People live with lies every day, and at the same time they themselves participate in that lie. It is so amazing how everyone is so indifferent to the truth. That is why so few people participate in the public life of society, in politics. And the cause is simple: it is clear to them how much people are ready to live with lies”, explains the German thinker Frank Leeson in the work Contempt for one’s own – about cultural self-hatred in Europe (Informatika ad, Belgrade, 2022).Qutation marks-Gornja zadnja(15-20).jpg

And so we came to the crisis in Ukraine. But that is by no means the end. The mechanism will be used as long as there is a majority. And it will exist until it comes to its senses or until it is exterminated.

Since the majority swallowed the Coronavirus hoax as something that really existed, and having failed to respond to absurd claims such as, for example, that cow fart threatens the planet, that suddenly after the covid ‘vaccination’ some inexplicable Sudden Adult Death Syndrome (SADS) appeared, or that less bathing in Europe will harm the Russian military… now the same majority will be served with – monkeypox!


Више сам пута већ слао изванредно прецизне опсервације професора социологије др Слободана Рељића. Он је управо послао још један одличан текст у коме дефинише проблем савременог света…


А проблем је у својој огољеној основи – прихватање већине становништва да живи у лажи. На тој основи могуће је изградити читав лажни свет у коме је ‘истина’ оно што већина прихвати као истинито – ма колико блесаво било.

Qutation marks-Donja prednja (15-20).jpgЧувени немачки физичар Вернер Хајзенберг (1901-1976) је говорио да је „истина“ само оно што можемо да измеримо. Кад тај принцип из природних наука пренесемо у живо друштво, „онда истина настаје тамо где нешто треба да важи као ‘истина’, ако се дакле поновило много пута и показало као исправно… више о истини не одлучује ум, спопствена савест, или морални закон у мени, већ ауторитет посредника, а његова снага убеђивања лежи пре свега у квантитету, дакле у сталном понављању своје истине.“

Истина постаје „оно што већина људи прихвати као истину. Признаје се таква истина која обећава највеће предности у друштву. Ово важи чак и кад свако зна да је нека појава заправо лаж, премда то нико не каже јавно и гласно. Људи свакодневно живе са лажима, а истовремено и они сами учествују у тој лажи. Тако просто зачуђује како се сви тако равнодушно односе према истини. Због тога тако мало људи и учествују у јавном животу друштва, у политици. А узрок је прост: јасно им је колико су људи спремни да живе са лажима“, објашњава немачки мислилац Франк Лисон у делу Презирање сопственог – о културолошкој самомржњи у Европи (Информатика а.д, Београд, 2022).Qutation marks-Gornja prednja zadnja(15-20).jpg

И тако смо дошли до кризе у Украјини. Али ту нипошто није крај. Механизам ће бити коришћен све док постоји већина. А она ће постојати док се не опамети или док не буде истребљена.

Пошто је већина прогутала коронапревару као нешто што је заиста постојало, и пошто није реаговала на апсурдне тврдње као што су на пример, да крављи прдеж угрожава планету, да се одједном после ковид ‘вакцинације’ појавио некакав необјашњив синдром изненадне смрти одраслих (САДС), или да ће мање купања у Европи нашкодити руској војсци… сад ће се истој тој већини сервирати – мајмунске богиње!


Monkeypox_2022-06-24_00-07-28.jpg


However, the monkeypox will no longer be called that: It will be named after a virus, designed to instill fear in the bones of the sheeple. Their ‘experts’ are already working on it: The World Health Organization said last week that it was working with ‘partners and experts around the world to rename the monkeypox virus and its strains’.

And they will never let you live again as long as you accept the lie…Међутим, мајмунске богиње се више неће тако звати: Даће им име по вирусу, замишљено тако да утера страх у кости оваца. Њихови ‘стручњаци’ већ раде на томе: Светска здравствена организација саопштила је прошле недеље да сарађује са ‘партнерима и стручњацима широм света на преименовању вируса мајмунских богиња и његових сојева’.

И више вас никад неће пустити да живите све док пристајете на лаж…Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Big Pharma Mafia – Modus Operandi [eng/срп] Фармакомафија – злочиначки метод

Coronavirus Hoax: Epilogue [eng/срп] Коронапревара: Епилог

The Thinking Stuff, 18th Dose – Transhumanism [eng/срп] Ствари за размишљање, 18. доза – Трансхуманизам

Лидери четврте индустријске револуције и њихови планови

Србија у канџама СЗО

The Thinking Stuff, 17th Dose – Monkeypox [eng/срп] Ствари за размишљање, 17. доза – Мајмунске богиње

The Plan (documentary) [eng/срп] План (документарни филм)

The Pfizer documents [eng/срп] Фајзерови документи

Coincidences [eng/срп] Случајности

Second Global COVID-19 Summit [eng/срп] Други глобални ковид-19 самит

The Great Reset Satanism [eng/срп] Сатанизам великог ресетовања

Contract on Covid-19 three months BEFORE the appearance of Covid-19! [eng/срп] Уговор о ковиду-19 три месеца ПРЕ појаве ковида-19!

Smelly Shoes Test [eng/срп] Тест смрдљивим ципелама

Big Pharma and PolitiFakes [eng/срп] Фармакомафија и ПолитиФејкери

Corona Agenda is not Over [eng/срп] Корона план није завршен

Coronavirus Hoax: Final Phase [eng/срп] Коронапревара: Завршна фаза

Coronavirus Hoax: Have you forgotten it already? [eng/срп] Коронапревара: Јесте ли је већ заборавили?

The Thinking Stuff, 15th Dose – Science [eng/срп] Ствари за размишљање, 15. доза – Наука

‘Lucky’ Moderna [eng/срп] ‘Срећна’ Модерна

Freedom Convoy USA 2022: Brandon Show!

Canada Freedom Convoy 2022: 2nd tUrdeau Edition

Another Witness of a Coronavirus Hoax [eng/срп] Још један сведок коронапреваре

Freedom Convoy USA 2022: Route [eng/срп] Конвој слободе САД 2022: Траса

Canada Freedom Convoy 2022: Crackdown! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Разбијање!

Smoking Guns [eng/срп] Непобитни докази

DNA Sampling with PCR Test Confirmed [eng/срп] Потврђено узимање ДНК узорака ПЦР тестом

This Should be the News [eng/срп] Ово би требало да буду вести

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!

Canada Freedom Convoy 2022: tUrdeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Extremization [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Екстремизација

Cognition [eng/срп] Спознаја

Covering Up a Global Crime Against Humanity [eng/срп] Заташкавање глобалног злочина против човечности

Canada Freedom Convoy 2022: Trudeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Counterattack [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Контранапад

Canada Freedom Convoy 2022: Convoy Goes Viral [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Конвој постаје виралан

Canada Freedom Convoy 2022: Too Polite for Revolution? [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Превише љубазни за револуцију?

Canada Freedom Convoy 2022: Truckers vs Trudeau

Canada Freedom Convoy 2022: This is getting really BIG!

The Thinking Stuff, 14th Dose – Spike [eng/срп] Ствари за размишљање, 14. доза – Убод

Don’t Just Watch the Narrative Crumbling [eng/срп] Немојте само гледати како се сценарио распада

Keeping the Narrative [eng/срп] Одржавање сценарија

The Thinking Stuff, 13th Dose – Precedents [eng/срп] Ствари за размишљање, 13. доза – преседани

Little Bird Told me That… [eng/срп] Шапнула ми птичица како је…

Is Narrative really Crumbling? [eng/срп] Да ли се сценарио заиста руши?

A Joint Criminal Enterprise [eng/срп] Удружени злочиначки подухват

DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great Inquisitor

A perfect crime against humanity [eng/срп] Савршен злочин против човечности

Organization of resistance [eng/срп] Организација отпора

Ослепљивање Србије (Serbian)

Coronavirus Hoax: From Ideology to Religion [eng/срп] Коронапревара: Од идеологије до религије

Building Back Better Great Reset [eng/срп] Изградња бољег великог ресетовања

Vaccinazism: Meanwhile in the EU Parliament… [eng/срп] Вакцинацизам: У међувремену, у ЕУ парламенту…

The Real Anthony Fauci [eng/срп] Прави Ентони Фаучи

The Thinking Stuff, 12th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 12. доза – Вакцинацизам

Agent Smith [eng/срп] Агент Смит

World Council for Health Declaration against ‘vaccination’ [eng/срп] Декларација Светског савета за здравље против ‘вакцинације’

Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истинаArchived Coronavirus Files – November 2021 (260–284)

Archived Coronavirus Files – October 2021 (243–259)

Archived Coronavirus Files – September 2021 (230–242)

Archived Coronavirus Files – August 2021 (213–229)

Archived Coronavirus Files – July 2021 (200–212)

Archived Coronavirus Files – June 2021 (188–199)

Archived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments