BITCOIN vs CBDC [eng/срп] БИТКОИН против ЦБДЦ-а

BTC vs CBDC-BlogPost_10-03-2021-x_cr.jpg
Source / Извор: buyucoin.com


Bitcoin has dropped to a frightening level below $42,000 these days. Should we be worried about it’s fate?


You might have thought that the introduction of the digital yuan would start a big showdown between bitcoin and the Central Bank Digital Currencies (CBDC). However, this showdown is already going on for a long time. And every battle so far, bitcoin won. Central banks cannot oppose bitcoin on a technological level, and this has already become clear from the failed attempts made by the states of the Bahamas, Nigeria and Venezuela. Is this decline then the result of an institutional attack? Not yet.

In order for an institutional attack to occur, the attacking State or, better said, the attacking Central Bank needs to provide an ‘alternative’ – its own centralized digital currency (CBDC). And that, as previous unsuccessful examples show, has not yet succeeded in any central bank or the International Monetary Fund. We shall see what the Chinese attempt will be like. Aside of China, four other countries are announcing the development of their own centralized digital currencies. Those are:

1. Jamaica
The country is set to roll out its CBDC in the first quarter of 2022

2. Kazakhstan
Rumor says by the end of this year

3. Russia
Pilot testing of the digital ruble starts in early 2022

4. Brazil
Testing this year. No sooner than in 2024 for public use.

Биткоин је ових дана пао на застрашујући ниво испод 42.000 долара. Треба ли бринути за његову судбину?


Могли сте помислити да ће увођењем у оптицај дигиталног јуана почети велики обрачун између биткоина и дигиталних валута централних банака (ЦБДЦ). Међутим, тај обрачун већ увелико траје. И сваку битку досад, добио је биткоин. Централне банке не могу се биткоину супротставити на технолошком нивоу, и то је већ постало јасно из неуспешних покушаја које су направиле државе Бахами, Нигерија и Венецуела. Да ли је овај пад онда резултат институционалног напада? Није још.

Да би дошло до институционалног напада, потребно је да држава-нападач или боље речено централна банка-нападач обезбеди ‘алтернативу’ – сопствену централизовану дигиталну валуту (ЦБДЦ). А то, како показују претходни неуспешни примери, још није пошло за руком ниједној централној банци, нити Међународном монетарном фонду. Видећемо какав ће бити кинески покушај. Поред Кине, још четири државе најављују развој сопствених централизованих дигиталних валута. То су:

1. Јамајка
Држава се спрема да емитује сопствени ЦБДЦ у првом кварталу 2022.

2. Казахстан
Гласине кажу до краја ове године

3. Русија
Пилот тестирање дигиталне рубље започеће почетком 2022.

4. Бразил
Тестирање ове године. У јавној употреби неће се појавити пре 2024.

Yuan vs Bitcoin.jpg
Source / Извор: blockchain.news


Why?

If, therefore, it is not an institutional attack, then what is the cause of this decline in the dollar value of bitcoin? There are two main causes.

The first is a hint from the US Federal Reserve that they could raise the interest rate on dollar loans by up to 1% by the end of the year. If the dollar rate rises, the demand will skyrocket for debt repayment, which means that many who took the dollar at a zero interest rate to buy bitcoin have now begun preparations for a possible debt repayment.

Another group that should not be ignored that sells bitcoin is the so-called ‘stupid money’ in general – as opposed to ‘smart money’. These are the ones who sell bitcoin and buy bonds expecting higher yield. This group is called ‘stupid money’ because it believes in the promise of the FED, which does not have to be fulfilled at all. And even if it is fulfilled, what kind of profit do those who receive 1% of yield expect in the conditions of inflation that exceeded 8%?

An excellent additional consideration of this cause in the text entitled ‘On the Brink’ written by ours @zyx066.

The other cause is the crisis in Kazakhstan.

Зашто?

Ако, дакле, није у питању институционални напад, који је онда узрок овог пада доларски изражене вредности биткоина? Два су основна узрока.

Први је наговештај Федералних резерви САД да би до краја године могли подићи каматну стопу на доларске позајмице до 1%. Ако долар поскупи, биће тражен због враћања дугова, што значи да ће многи који су узимали долар по нултој каматној стопи да би откупљивали биткоин, сад почели припреме за могуће враћање дугова.

Друга група коју не треба занемарити а која продаје биткоин је такозвани ‘глупи новац’ – као супротност ‘паметном новцу’. То су они који продају биткоин и купују обвезнице очекујући већи приход. Ова група се назива ‘глупим новцем’ јер верује у обећање ФЕД-а које уопште не мора да се оствари. А чак и ако се оствари, какву добит очекују они који добијају 1% прихода у условима инфлације која је прешла 8%?

Одлично додатно разматрање овог узрока у тексту под насловом ‘На ивици’ који је написао наш @zyx066 (енглески).

Други узрок је криза у Казахстану.

Kazah-717e5c741da3aef02d8c108e408613e4.jpg
Source / Извор: cointelegraph.com


Kazakhstan is a huge country, the ninth in the world in terms of territory, which has a border with China 800 kilometers long. After the last unsuccessful attempt to ban bitcoin in China, Kazakhstan broke into second place in the hash rate of bitcoin mining. About a week ago, on the basis of dissatisfaction with the increase in fuel prices, another ‘colored revolution’ was raised in Kazakhstan, with a fairly clear signature of the author. In response, the authorities there turned off the Internet and in some places the electricity supply in the affected regions. The result? The hash rate of the bitcoin network lost 13.4% of its strength, and the value of bitcoin expressed in dollars fell by seven percent.

What will happen?

Before you become part of the ‘fearful money’ group, I will point out to you the recurring inevitability: Whenever the value of bitcoin expressed in dollars falls, the so-called "Smart money", ie. a group of speculators who know how to use the opportunity and buy at the lowest price. ‘Buy the dip’ is their golden rule. The relentless printing of new quantities of dollars provides the largest speculators with funds for mass purchase, which will inevitably raise the price in dollars many times over the previous historical maximum. Just remember how after the declaration of the ‘pandemic’ on March 12, 2020, bitcoin dropped to only $4,900…

Казахстан је огромна земља, девета на свету по територији, која има границу с Кином дугу 800 километара. Након последњег безуспешног покушаја забране биткоина у Кини, Казахстан је избио на друго место по хеш стопи рударења биткоина. Пре око недељу дана, на бази незадовољства око подизања цене горива, у Казахстану је подигнута још једна ‘обојена револуција’ с прилично јасним потписом аутора. Као одговор, тамошње власти су у угроженим регионима искључиле Интернет, а понегде и струју. Резултат? Хеш стопа биткоин мреже изгубила је 13,4% снаге, а вредност биткоина изражена у долару пала је за седам процената.

Шта ће бити?

Пре него што постанете део групе ‘плашљивог новца’ указаћу вам на неминовност која се понавља: Увек кад вредност биткоина изражена у доларима падне, појави се тзв. ‘паметни новац’, односно група шпекуланата који знају да искористе прилику и купе по најнижој цени. ‘Купи кад падне’ њихово је златно правило. Бесомучна штампа нових количина долара обезбеђује најкрупнијим шпекулантима средства за масовну куповину која ће неминовно цену у доларима опет подићи вишеструко преко претходног историјског максимума. Сетите се само како је по проглашењу ‘пандемије’ 12. марта 2020. биткоин пао на само 4.900 долара…

Bitcoin 12 mar 2020 - CropImage.jpg


…to record a new historic high of almost $68,000 just 20 months later!

…да би само 20 месеци касније забележио историјски максимум од скоро 68.000 долара!

HH-2022-01-09_161942.jpg


So you will not need panic but patience. Soon, all the ‘big players’ will start buying again, as the Binance exchange office has already started. And in the following text, you will have my estimate of the growth of the price of bitcoin in 2022. Until then, don't forget to follow the only true value relationship:

.

Зато вам неће требати паника већ стрпљење. Ускоро ће сви ‘велики играчи’ поново почети са откупом, као што је то већ започела мењачница Бинанс. А у следећем тексту имаћете моју процену раста цене биткоина у 2022. години. Дотле, не заборавите да пратите једини истински однос вредности:

.

“.”


Jan 9th, 2022. 21:30 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 23.71 oz

Buy Bitcoin Worldwide – Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

bitcointicker.co
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Према СВИФТ-у, евро надмашио долар као најчешће коришћену светску валуту
(21. новембар 2020)

Глобални тренд дедоларизације се наставља, дижући потражњу за златом до рекордног нивоа
(6. октобар 2020)

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

BITCOIN: China launches digital yuan wallet [eng/срп] БИТКОИН: Кина лансира дигитални јуан с новчаником
(5. јануар 2022)

BITCOIN: True Criminals [eng/срп] БИТКОИН: Истински криминалци
(8. децембар 2021)

BITCOIN City [eng/срп] БИТКОИН Град
(28. новембар 2021)

BITCOIN: Hyperinflation and Hyperbitcoinisation [eng/срп] БИТКОИН: Хиперинфлација и хипербиткоинизација
(10. новембар 2021)

BITCOIN: Destroying the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Уништавање банака
(27. октобар 2021)

BITCOIN: A Cure for Inflation [eng/срп] БИТКОИН: Лек за инфлацију
(17. октобар 2021)

BITCOIN: ‘Blockchainisation’ of the Russian Elections [eng/срп] БИТКОИН: ‘Блокчеинизација’ руских избора
(20. септембар 2021)

BITCOIN: Historic Day for El Salvador [eng/срп] БИТКОИН: Историјски дан за Ел Салвадор
(12. септембар 2021)

BITCOIN: Q & A IV – Hardware Wallets [eng/срп] БИТКОИН: Питања и одговори IV – Хардверски новчаници
(6. септембар 2021)

BITCOIN: The Nixon Shock [eng/срп] БИТКОИН: Никсонов шок
(15. август 2021)

How deep the ‘deep state’ really is and does it matter at all? [eng/срп] Колико је заиста дубока ‘дубока држава’ и да ли је то уопште важно?
(14. август 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!
(2. јун 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!
(30. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале
(29. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације
(26. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!
(21. мај 2021)

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО
(16. мај 2021)

BITCOIN: The Financial Reset Day? [eng/срп] Биткоин: Дан финансијског ресета?
(4. мај 2021)

Farting Dinosaurs and Investing Tips [eng/срп] Прдеж диносауруса и савети за инвестирање
(7. март 2021)

Bitcoincow [eng/срп] Биткоинка
(5. март 2021)

Are you selling crypto? [eng/срп] Продајете криптовалуту?
(22. фебруар 2021)

Today, 12 years and 37 days after the initiation of bitcoin protocol, ...
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft
(23. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

Један новац, један вођа… (енг)
(29. јул 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

BITCOIN Security: Bubble Boy and the Sewer Rat
(4. јун 2017)

B.C. stands for BlockChain! (May. 25, 2017) – Evolution
(3. јун 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Blockchain: Technical Explanation by Andreas M. Antonopoulos
(24. април 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

Bitcoin and the coming “Infrastructure Inversion”
(18. фебруар 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Andreas M. Antonopoulos – Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies
(19. јануар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardUniversal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency