BITCOIN: Destroying the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Уништавање банака

Jelena-2021-10-27_142441.jpg
Source / Извор: Decrypt.co


I became interested in bitcoin in 2015, after the statement of Max Keiser: “This will destroy the banks!” I admit, at that moment that statement sounded quite bizarre to me. However, it pulled me to learn about what bitcoin is. It turned out not only was it correct, but the process of destroying banks today has crossed a critical point…


We can cite irrefutable proof for such a claim – the Banks turned to the ‘Mother’ state again and cried for help. At the meeting of the three most important regulatory agencies of the United States, the FED (Federal Reserve), the FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) and the OCC (Office of the Comptroller of the Currency), a proposal to legalize bitcoin appeared for the first time! Don’t rejoice too soon, when they do it, then it’s about legalization for the purpose of fraud. Here’s how…

At the meeting of the mentioned agencies on October 26th, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Chair Jelena McWilliams, one of the country’s top financial regulators, believes it’s time to allow banks to hold cryptocurrency, such as Bitcoin, for themselves and their clients! For the uninitiated, it would seem like a big, shocking step in the direction of making the story that ‘bitcoin maximalists’ have been telling for almost a decade official. However, behind this proposal lies another insidious fraud.

Namely, in the bitcoin world, the famous rule applies: ‘Your keys, your bitcoin’. If the bank ‘keeps’ your bitcoin keys, then it – with all the profits – belongs to the bank, and not to you, that is, to the client. And each bank will charge you properly for the storage, reducing the value you would have by very simple fifteen-minute learning how to store your own blockchain keys. It is, therefore, another attempted robbery, by inserting a bank as a completely unnecessary intermediary between users and bitcoin!

If you, despite everything, do decide on this extremely risky variant, keep in mind that banks that ‘keep’ your keys can always invoke a ‘hacker attack’ and leave you with nothing! At best, you can get a pile of worthless paper whose inflation is most effectively shown through bitcoin.

Moreover, bitcoin has begun to undermine the use of the dollar as a weapon – for the purpose of sanctioning other states – as Biden’s Administration recently announced:

За биткоин сам се заинтересовао 2015, после изјаве Макса Кајзера: „Ово ће уништити банке!“ Признајем, у том тренутку та изјава звучала ми је сасвим бизарно. Међутим, повукла ме је да учим о томе шта је биткоин. Испоставило се, не само да је била тачна, него је процес уништења банака данас прешао критичну тачку…


За такву тврдњу можемо навести непобитан доказ – Банке су се поново окренуле ‘мами’ држави и закукале за помоћ. На састанку три најважније регулаторне агенције Сједињених Држава, ФЕД (Федералне резерве), ФДИЦ (Федерална корпорација за осигурање депозита) и ОЦЦ (Канцеларија контролора валуте), први пут се појавио предлог да се биткоин легализује! Не радујте се прерано, кад они то раде у питању је легализација у сврху преваре. Ево како…

На састанку поменутих агенција од 26. октобра, председавајућа Федералне корпорације за осигурање депозита, Јелена МекВиљемс, изјавила је како верује да је дошло време да се банкама омогући држање криптовалута као што је биткоин, за њихов рачун и за рачун њихових клијената! За неупућене, рекло би се велики, шокантан корак, у смеру озваничења приче коју ‘биткоин максималисти’ причају готово читаву деценију. Ипак, иза овог предлога крије се још једна подмукла превара.

Наиме, у биткоин свету важи чувено правило: „Ваши кључеви, ваш биткоин“. Ако вам банка ‘чува’ кључеве биткоина, онда он – са свим добицима – припада њој, а не вама, то јест клијенту. А чување ће вам свака банка уредно наплатити умањујући вредност коју бисте имали врло једноставним петнаестоминутним учењем како се чувају блокчеин кључеви. У питању је, дакле, још један покушај пљачке, уметањем банке као потпуно непотребног посредника између корисника и биткоина!

Ако се ипак одлучите на ову крајње ризичну варијанту, имајте у виду да банке које ‘чувају’ ваше кључеве увек могу да се позову на ‘хакерски напад’ и оставе вас без ичега! У најбољем случају добићете гомилу безвредног папира чију инфлацију биткоин најефикасније показује.

Штавише, биткоин је почео да подрива употребу долара као оружја – у сврхе санкционисања других држава – као што је недавно објавила Бајденова администрација:


Бајденова администрација упозорила је да дигиталне валуте представљају претњу америчком програму санкција и навела је у новом извештају да САД треба да модернизују начин примене санкција како би оне остале ефикасно средство националне безбедности.


You can see that at [1:30] of the following video:

То можете видети на [1:30] у наредном видеу:


Duration / Трајање: 25:44 (енг.)


And in the next video, Max will explain to you that, thanks to the insane emission of fiat money and its distribution without interest to the richest, the process of self-destruction of the system based on the speculative purchase of bitcoin has begun. How? All the biggest players on Wall Street take the freshly issued paper from the Central Banks without interest, buy bitcoin for it and repeat the procedure with an increasing amount. The result? Inflation rages and central banks are collapsing. The fate of banks is not important to speculators – an independent and objective measure of value has emerged, which is why they are increasingly accelerating the strategy of “borrow cheap, buy bitcoin and let them die!”

А у следећем видеу, Макс ће вам објаснити да је, захваљујући сулудом емитовању новца без покрића и његовом поделом без камате најбогатијима, започео процес самоуништења система на бази спекулативног откупа биткоина. Како? Сви најкрупнији играчи са Волстрита узимају без камате новоемитовани папир од централних банака, за њега откупљују биткоин и понављају поступак са све већим износом. Резултат? Помахнитала инфлација и сигурна пропаст централних банака. Спекулантима судбина банака није важна – појавила сее независна и објективна мера вредности, због чега они све више убрзавају стратегију „позајми јефтино, купи биткоин и пусти их да умру!“


Duration / Трајање: 9:10 (енг.)


And that is an exceptional reason to rejoice. As soon as you learn to keep your blockchain keys, you will realize that you no longer need the bank at all. You will realize that EVERYTHING the bank does, you can do faster, better, safer and cheaper through bitcoin. You will realize that you can keep savings. You will realize that the banks have been ruthlessly robbing you all this time, thanks to the monopoly of money emission.

Of course, speculators from Wall Street are preparing their trap to deceive you for your bitcoin. Their scam will go through ETFs (Exchange Trade Funds) that will try to sell you ‘paper’ bitcoin. These funds were successful because they made it relatively easy to trade in precious metals that could not be transported across borders, nor could they be used for a direct transactions. Although they were a scam in that role as well, back then ETFs made some sense. With bitcoin, that sense ceases to exist and ETFs have been exposed naked as a scam…

И то је посебан разлог за радовање. Чим научите да чувате своје блокчеин кључеве, схватићете да вам банка више уопште није потребна. Схватићете да СВЕ што ради банка, ви можете кроз биткоин радити брже, боље, безбедније и јефтиније. Схватићете да можете да штедите. Схватићете да су вас банке све ово време, захваљујући монополу на издавање новца – немилосрдно пљачкале.

Наравно, и спекуланти са Волстрита спремају своју клопку како би вас преварили за ваш биткоин. Њихова превара ићи ће преко ЕТФ-ова (Exchange Trade Funds) који ће покушати да вам продају ‘папирни’ биткоин. Ови фондови су били успешни јер су омогућавали релативно лако трговање племенитим металима који се нису могли преносити преко граница, нити се њима могло директно куповати и плаћати. Мада су и у тој улози они били превара, тад су ЕТФ-ови имали неког смисла. Са биткоином тај смисао престаје да постоји и они постају огољена превара…

Duration / Трајање: 8:01 (енг.)But that’s not all. Bitcoin has the power to liberate peoples from colonization. There is no better example than El Salvador, which declared bitcoin a legal tender on September 7, and in less than 50 days deprived American banks of huge funds that they collected from remittances to the citizens of that country. On October 16th, its president, Nayib Bukele, posted a tweet in which he revealed that there were more bitcoins in Chivo wallets now than when he distributed them, and that in just one day they deprived American banks of income for remittances worth $3,069,761.05!

Али ни то није све. Биткоин има моћ да ослободи народе колонизације. Нема бољег примера од Ел Салвадора који је 7. септембра биткоин прогласио законским средством плаћања, и за непуних 50 дана лишио америчке банке огромних средстава које су наплаћивале од дознака грађанима те државице. Њен председник, Наиб Букеле, 16. октобра поставио је твит у коме је открио да на Чиво новчаницима сад има више биткоина него кад их је он делио, и да су само у том једном дану лишили америчке банке прихода за дознаке у вредности од 3.069.761,05 долара!In the European Union, the conflict between the centralized bureaucracy and the member states is growing. The latest victim is Poland, to which the European Court of Justice (sic!) imposed insane fines of 500,000 euros a day for the use of heating coal and then a million euros a day until Poland withdraws the decision on the primacy of the Polish Constitutional Court in relation to EU legislation. Such a crazy decision is possible only thanks to the fact that Poland has its hands tied in the Eurozone. If he wants to get rid of the dictates, the only way to do that is to declare (just as El Salvador’s President Bukele) bitcoin a legal tender!

And such things will continue to happen as people realize that bitcoin is an instrument of liberation. Not any kind, but peaceful liberation from the banking yoke, and then from wars.

So withdraw your funds and let the banks die. Make the World a better place!У Европској Унији расте сукоб између централизоване бирократије и држава чланица. Најновија жртва је Пољска, којој је Европски суд правде (sic!) одредио сулуде казне од 500.000 евра дневно за употребу угља за грејање а онда и од милион евра дневно док не повуче одлуку о примату пољског Уставног суда у односу на ЕУ законодавство. Овако сулуда одлука могућа је само захваљујући томе што су Пољској везане руке у еврозони. Ако жели да се ослободи диктата, једини начин за то је – проглашење биткоина за законско средство плаћања!

И такве ствари ће наставити да се дешавају како људи буду схватали да је биткоин инструмент ослобођења. Не било каквог, већ мирног ослобођења од банкарског јарма, а онда и од ратова.

Зато повуците своја средства и пустите банке да умру. Учините свет бољим!


Oct 27th, 2021. 23:00 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 32.6871 oz

Buy Bitcoin Worldwide – Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

bitcointicker.co
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Према СВИФТ-у, евро надмашио долар као најчешће коришћену светску валуту
(21. новембар 2020)

Глобални тренд дедоларизације се наставља, дижући потражњу за златом до рекордног нивоа
(6. октобар 2020)

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

BITCOIN: A Cure for Inflation [eng/срп] БИТКОИН: Лек за инфлацију
(17. октобар 2021)

https://hive.blog/hive-122315/@lighteye/bitcoin-blockchainisation-of-the-russian-elections-engsrp-bitkoin-blokcheinizacija-ruskih-izbora
(20. септембар 2021)

BITCOIN: Historic Day for El Salvador [eng/срп] БИТКОИН: Историјски дан за Ел Салвадор
(12. септембар 2021)

BITCOIN: Q & A IV – Hardware Wallets [eng/срп] БИТКОИН: Питања и одговори IV – Хардверски новчаници
(6. септембар 2021)

BITCOIN: The Nixon Shock [eng/срп] БИТКОИН: Никсонов шок
(15. август 2021)

How deep the ‘deep state’ really is and does it matter at all? [eng/срп] Колико је заиста дубока ‘дубока држава’ и да ли је то уопште важно?
(14. август 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!
(2. јун 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!
(30. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале
(29. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације
(26. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!
(21. мај 2021)

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО
(16. мај 2021)

BITCOIN: The Financial Reset Day? [eng/срп] Биткоин: Дан финансијског ресета?
(4. мај 2021)

Farting Dinosaurs and Investing Tips [eng/срп] Прдеж диносауруса и савети за инвестирање
(7. март 2021)

Bitcoincow [eng/срп] Биткоинка
(5. март 2021)

Are you selling crypto? [eng/срп] Продајете криптовалуту?
(22. фебруар 2021)

Today, 12 years and 37 days after the initiation of bitcoin protocol, ...
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft
(23. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

Један новац, један вођа… (енг)
(29. јул 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency