The village of Żywkowo in Warmia - the stork capital of Poland

b20.jpg

b00.jpg

b03.jpg

In the Polish tradition, the white stork is a symbol of the upcoming spring. As soon as storks appear, we know that she is coming, that it will be warm and a new life will begin.

Bocian biały w polskiej tradycji jest symbolem zbliżającej się wiosny. Gdy tylko pojawiają się bociany, wiemy że ona nadchodzi, że będzie ciepło i zacznie się nowe życie.

b0000.jpg

b01.jpg

It turns out that there is a place in Poland where there are more storks in the season than inhabitants. His name is Żywkowo. It is a small village near the eastern border with Russia.

Okazuje się, że jest w Polsce takie miejsce, gdzie bocianów w sezonie jest więcej niż mieszkańców. Nazywa się Żywkowo. Jest to mała wieś blisko wschodniej granicy z Rosją.

b14.jpg

b22.jpg

b25.jpg

b26.jpg

b29.jpg

b02.jpg

b04.jpg

b19.jpg

Once the village was called Scheweken and you can still see the remains of their stay of the Germans in these areas.

Kiedyś wieś nazywała się Scheweken i widać jeszcze pozostałości ich bytności Niemców na tych terenach.

b13.jpg

b24.jpg

Later, Żywkowo, families from Ukraine resettled under the Vistula Operation. They also left a mark.

Później Żywkowo zamieszkały rodziny z Ukrainy przesiedlone w ramach Akcji Wisła. Oni również pozostawili po sobie ślad.

b12.jpg

Currently, the village is inhabited by about 25 inhabitants, about 100 storks come to it in spring, and about 200 depart. It is a phenomenon that is not encountered on such a scale in Europe.

Obecnie wieś zamieszkuje około 25 mieszkańców, wiosną przylatuje do niej około 100 bocianów, a odlatuje około 200. To swoisty fenomen nie spotykany na taką skalę w Europie.

b08.jpg

b21.jpg

b23.jpg

There are over 50 stork nests and platforms in the village, all of them are occupied in record years.

We wsi znajduje się ponad 50 gniazd i platform bocianich, w rekordowych latach zajęte są wszystkie.

b01.jpg

b05.jpg

Storks can also be observed from a specially built for this purpose observation tower on farm no. 7 belonging to the Polish Society for the Protection of Birds.

Bociany można obserwować również z wybudowanej specjalnie do tych celów wieży obserwacyjnej w gospodarstwie nr 7 należącym do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

b16.jpg

b18.jpg

Detailed statistics are also kept of how many storks and when they arrived in a given year, how many young storks appeared and when they departed.

Prowadzone są również szczegółowe statystyki ile bocianów i kiedy przyleciało w danym roku, ile pojawiło się młodych bocianów i kiedy odleciały.

b00000.jpg

Storks not only hang out in their nests, they spend long hours hunting in meadows and fields and near ponds. To see this, a didactic path was marked out for this purpose between the village of Żywkowo and the village of Toprzyny, where storks are also stationed. The Green Velo cycle route also runs there.

Bociany nie tylko przesiadują w gniazdach, długie godziny spędzają na polowaniach na łąkach i polach oraz w pobliżu oczek wodnych. Aby to zobaczyć wytyczono w tym celu ścieżkę dydaktyczną pomiędzy wsią Żywkowo a wsią Toprzyny gdzie również stacjonują bociany. Przebiega tam również trasa rowerowa Green Velo.

b07.jpg

b09.jpg

Most information can be obtained from the village administrator. A small stork business is also flourishing in Żywkowo

Najwięcej informacji można uzyskać od Sołtysa wsi. W Żywkowie kwitnie również mały bociani biznes

b10.jpgb17.jpg

b11.jpg

b06.jpg

ptaki.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments