Nuthatch - A bird that walks with its head down but backwards

k0.jpg

k00000.jpg

The amazing possibilities of the Nuthatch bird

Niezwykłe możliwości Kowalika

k0000.jpg

k000.jpg

This small European bird has a unique property that no other European bird has. By attaching its claws to a tree trunk, it can walk with its head pointing down in all directions. The most spectacular is moving backwards with your head pointing down the tree.

Ten niewielki europejski ptak, posiada niezwykłą właściwość, jakiej nie posiada żaden inny europejski ptaszek. Przyczepiając się pazurami do pnia drzewa, potrafi chodzić z głową skierowaną w dół we wszystkich kierunkach. Najbardziej widowiskowe jest przemieszczanie się do tyłu głową skierowaną w dół drzewa.

k05.jpg

k06.jpg

k07.jpg

In Poland, the species is fully protected, although it is quite popular. You can meet him in Western, Central and Southeastern Europe.

W Polsce gatunek objęty jest pełną ochroną, choć jest dość popularny. Spotkać go można w Europie Zachodniej, Środkowej, południowo-wschodniej.

k08.jpg

k09.jpg

Its habitat is mainly old, bright deciduous forests, parks and gardens. Old trees, the best rotten trees, are needed by this bird to make nests, because it most often places them in hollows, but made by woodpeckers.

Jego siedlisko to głównie stare, widne lasy liściaste, parki i ogrody. Stare drzewa, najlepiej spróchniałe drzewa potrzebne są temu ptakowi do zakładania gniazd, gdyż najczęściej zakłada je w dziuplach, ale wykonanych przez dzięcioła.

k11.jpg

k12.jpg

k13.jpg

k14.jpg

The Nuthatch feeds on insects, their larvae, which it can find in the bark of trees where it most often lives. Here it is similar in behavior to woodpeckers, but its tapping is not so clear.

Kowalik żywi się owadami, ich larwami które znaleźć może w korze drzew na których najczęściej przebywa. Tu w zachowaniu podobny jest do dzięciołów, ale jego stukot nie jest tak wyraźny.

k16.jpg

k17.jpg

k18.jpg

In winter, it behaves a bit like a squirrel, because it feeds on seeds and nuts that it previously hid in the cracks and bark of trees.

W zimie zachowuje się trochę jak wiewiórka, bo żywi się nasionami i orzeszkami, które wcześniej ukrył w szparach i korze drzew.

k02.jpg

k03.jpg

He likes the company of people and their homes, and in winter he can be found with tits in home feeders.

Lubi towarzystwo ludzi i ich siedziby, a w okresie zimowym można go spotkać z sikorkami w przydomowych karmnikach.

k19.jpg

k20.jpg

k22.jpg

The male and female of this species are very similar to each other. The body length of this bird is about 140 mm, it resembles the size of a common sparrow. It has a stocky silhouette, a short tail and legs. The beak is strong, chiseled and long.

Samiec i samica tego gatunku są do siebie bardzo podobne. Długość ciała tego ptaka to około 140 mm, przypomina wielkością pospolitego wróbla. Ma krępą sylwetkę, krótki ogon i nogi. Dziób jest silny, dłutowaty, długi.

k04.jpg

k24.jpg

Claws like mountain climbing crampons

Szpony jak raki do wspinaczki górskiej

k25.jpg

The legs are ended with long, huge and very clingy claws. It is thanks to them that the Nuthatch who climbs the bark of trees feels very confident and stable in any position.

Nogi zakończone są długimi, ogromnymi i bardzo czepnymi szponami, pazurami. To dzięki nim Kowalik wspinający się po korze drzew czuje się bardzo pewnie i stabilnie w każdej pozycji.

k26.jpg

k27.jpg

The top of the bird's body is gray-blue in color, while the sides are light brown in females and dark brown in males. A characteristic feature is a black streak going from the eye to the beak. The cheeks of the birds are white.

Wierzch ciała ptaka jest koloru szaroniebieskiego, natomiast boki jasnobrązowe u samic a ciemnobrązowe u samców. Charakterystyczną cechą jest czarna pręga przechodząca od oka do dziobu. Policzki ptaki mają w kolorze białym.

Customized socket

Gniazdo na wymiar

k34.jpg

k37.jpg

k36.jpg

In early spring, the blacksmiths begin their breeding season. In this, they most often set up a nest in a hollow. The construction is mainly done by the female. An interesting fact is that the nest that is too large in terms of the inlet slot is walled up with clay mixed with the bird's saliva. In this way, the opening is ideally suited to the size of the Nuthatch. The inside of the nest is lined with bark of dry leaves and grass.

Wczesną wiosną kowaliki rozpoczynają okres lęgowy. W tym najczęściej w dziupli zakładają gniazdo. Budową zajmuje się głównie samica. Ciekawostką jest fakt, że zbyt duże rozmiary gniazda jeśli chodzi o szczelinę wlotową, są zamurowywane przy pomocy gliny zmieszanej ze śliną ptaka. W ten sposób otwór dostosowany jest idealnie zo rozmiaru Kowlika. Wnętrze gniazda stanowi wyściółka z kory suchych liści i trawy.

k35.jpg

k33.jpg

In mid-April, the female lays up to 8 rusty spotted eggs, which hatch for about 3 weeks. The chicks are cared for by their parents for about 10-12 days.

Samica znosi w połowie kwietnia do 8 rdzawo nakrapianych jaj, które wysiaduje około 3 tygodni. Pisklaki są pod opieką rodziców jeszcze przez około 10-12 dni.

k28.jpg

k29.jpg

k30.jpg

k31.jpg

k32.jpg

Enjoy 😉

ptaki.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments