Northern lapwing in my immediate vicinity, among concrete buildings

cz03.jpg

cz01.jpg

The Eurasian Lapwing is a fairly easily recognizable bird. It is small, about the size of a pigeon, but has distinctive, much longer red legs.

Czajka zwyczajna jest dość łatwym do rozpoznania ptakiem. Jest nieduża mniej więcej wielkości gołębia, ale mają charakterystyczne, znacznie dłuższe czerwone nogi.

cz04.jpg

cz05.jpg

The wings and the top of the body are black, however the wings have a purple sheen and the top is slightly green. The breast, sides of the head and belly are white. At the top of the head, we can see a characteristic black feather tip, larger in a male, which can be up to 10 cm long.

Skrzydła i wierzch ciała są czarnego koloru, z tym że skrzydła mają purpurowy połysk, natomiast wierzch delikatnie zielony. Pierś, boki głowy oraz brzuch są białe. Na czubku głowy możemy dostrzec charakterystyczny czarny czubek z piór, większy u samca, który może mieć nawet 10 cm długości.

cz02.jpg

cz07.jpg

The female is colored similarly, but is slightly smaller. During flight, the birds assume a characteristic silhouette through the appropriate arrangement of the M-shaped wings.

Samica ubarwiona jest podobnie, lecz jest nieco mniejsza. Podczas lotu ptaki przybierają charakterystyczną sylwetkę poprzez odpowiednie ułożenie skrzydeł w kształcie litery M.

cz13.jpg

cz14.jpg

cz18.jpg

Common Lapwing can be found mainly in the open area, where there are no shrubs or trees. It forages in damp places, wet pastures and fields. It is often found in the valleys of large rivers, near ponds and water reservoirs.

Czajkę zwyczajną możemy spotkać głównie na terenie otwartym, gdzie nie ma krzewów czy drzew. Żeruje w wilgotnych miejscach, podmokłych pastwiskach i polach. Często spotykana jest w dolinach dużych rzek, przy stawach, zbiornikach wodnych.

cz10.jpg

cz11.jpg

cu01.jpg

In my neighborhood, it appears on a small pond, where it is, however, a rare sight. In addition to the Eurasian Lapwing, other birds are hosted on my nearby pond, such as: Garganey, Common coot, Grebe.

W mojej okolicy pojawia się na niewielkim stawie, gdzie jest jednak rzadkim widokiem. Oprócz Czajki zwyczajnej goszczą na moim pobliskim stawie inne ptaki, jak na przykład: Cyranka, Łyska, Perkoz.

cu03.jpg

Lapwings appear in Poland as one of the first birds and are considered to be a harbinger of spring. In winter, they fly to warm countries, most often to southern Europe. They do not get attached to one lair and move from place to place in search of better conditions.

Czajki pojawiają się w Polsce jako jedne z pierwszych ptaków i uważane są za zwiastuna wiosny. Na zimę odlatują do ciepłych krajów, najczęściej na południe Europy. Nie przywiązują się do jednego legowiska i przemieszczają się z miejsca na miejsca w poszukiwaniu lepszych warunków.

cz13.jpg

cz19.jpg

Lapwings are gregarious birds and live in groups of various sizes. They can feed around the clock in places where there are no tall grasses.

Czajki są ptakami stadnymi i żyją w różnej wielkości grupach. Potrafią żerować nawet całą dobę w miejscach w miejscach gdzie nie ma wysokich traw.

cz17.jpg

cz20.jpg

They eat mainly invertebrates, spiders, worms and mollusks. Sometimes they are small fish and frogs. They extract food from moist soil, silt or shallow water. They will not despise either blades of grass or seeds.

Żywią się głównie bezkręgowcami, pająkami, robakami czy mięczakami. Czasami bywają to małe ryby i żaby. Pokarm wydobywają z wilgotnej ziemi, mułu lub płytkiej wody. Nie pogardzą również źdźbłami traw czy nasionami.
Lapwing's nest is a shallow hole dug in the ground by a male, sparsely lined with a few blades of grass. The female usually lays 4 perfectly camouflaged eggs. They are olive-colored with brown spots. The hatching process takes about 4 weeks, and the young reach volatility after about 5-6 weeks.
Gniazdo Czajki to płytki dołek wykopany w ziemi przez samca, skąpo wyłożony kilkoma źdźbłami trawy. Samica składa zazwyczaj 4 świetnie zakamuflowane jaja. Mają kolor oliwkowy z brązowymi plamkami. Wysiadywanie jaj trwa około 4 tygodni, a młode osiągają lotność po około 5-6 tygodniach.

cz12.jpg

Enjoy 😉

ptaki.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments