Oblíbené filmy z mé databáze / Favorite movies from my database #5 (CZE, EN)

Nehybná chůze (Aruitemo aruitemo)

Japonsko, 2008
Režie: Hirokazu Kore'eda
Scénář: Hirokazu Kore'eda
Kamera: Jutaka Jamazaki

image.png

V filmu Nehybná chůze z asijské provenience se dostávám od akčních dramat z předchozích dvou článků k niternějšímu filmu, který zejména díky skvělým hereckým výkonům a dialogům dělá tento film tak dobrým, a i proto jsem ho zařadil do své databáze oblíbených filmů, kterou tady dávám všem k prostudování. Je to film o rodině, o rodinných vztazích, o tom, jak je někdy těžké a někdy lehké se v nich orientovat a proplouvat. Vše je opravdu "živé" a ambivalentní vztahy mezi jednotlivými postavami dostávají opravdu uvěřitelný nádech. Vztahy v rodině poznamené tragédií, jejíž ozvěna je tu více, tu méně slyšet každou chvíli, se tak divákovi nenásilnou, ale přitom přesvědčivou cestou odkrývají ve své podstatě. Divák dokáže přesně vycítit každý náznak v na první pohled nevinně znějících slovech, které mají svůj základ v nepřekonatelných bariérách a postojích. Neschopnost a neochota sblížit se a vystoupit z přetvářky. Jako nezbytná součást podobných setkání musí být zklamání, lítost, ale i láska, starostlivost či odlehčující humor - to vše a spousta dalších pocitů je v tomto civilně pojatém snímku opravdu autentické. Nenápadný, ale výborný film s hlubokým poselstvím.

(oficiální text filmového festivalu Febiofest):
Ryota a jeho sestra Chinami každé léto přijíždějí do domu svých rodičů, aby si připomněli tragickou smrt nejstaršího bratra, který se před patnácti lety utopil. V domě vládne pochmurná atmosféra a vše zůstalo na stejném místě jako v onen den. Během jednoho letního dne se odkrývá vnitřní rodinné drama. Když všichni zasednou ke slavnostní večeři, začíná být jasné, že zármutek a zášť spojují tuto rodinu stejně silně jako láska.


EN

Still walking (Aruitemo aruitemo)

Japan, 2008
Director: Hirokazu Kore'eda
Screenplay: Hirokazu Kore'eda
Camera: Jutaka Jamazaki

image.png

In the film Still walkin of Asian provenance, I move from action dramas from the previous two articles to an inner film, which makes this film so good, especially thanks to great acting performances and dialogues, and that is why I included it in my database of favorite films, which I give to everyone here to see. It is a film about the family, about family relationships, about how difficult and sometimes easy it is to orient and navigate in them. Everything is really "alive" and the ambivalent relationships between the individual characters get a really believable touch. Relationships in a family marked by a tragedy, the echo of which can be heard more or less every moment, are thus revealed to the viewer in a non-violent but convincing way in their essence. The viewer can accurately sense every hint in seemingly innocent-sounding words, which are based on insurmountable barriers and attitudes. Inability and unwillingness to get closer and get out of pretense. Disappointment, regret, but also love, care or relieving humor must be a necessary part of such encounters - all this and many other feelings are really authentic in this civilian film. An inconspicuous but excellent film with a deep message.

(official text of the Febiofest film festival):
Ryota and his sister Chinami come to their parents' houses every summer to commemorate the tragic death of their eldest brother, who drowned fifteen years ago. The house has a gloomy atmosphere and everything remained in the same place as that day. During one summer day, an inner family drama is revealed. When everyone sits down for a gala dinner, it becomes clear that grief and resentment unite this family as strongly as love.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments