Oblíbené filmy z mé databáze / Favorite movies from my database

Filmy

Kdysi jsem byl opravdu filmovým fajnšmekrem. To bylo v dobách, kdy jsem pobýval na vysokoškolských kolejích, kde jsme měli jedno takové eftýpko (těsně před a těsně po roce 2000), kde bylo spousta zajímavého k pokoukání. Znáte to, na kolejích bylo vždy co dělat, ale když bylo zkouškové nebo jste zrovna nešli kalit na nějaké akce, bylo fajn mít v záloze nějaký ten filmeček.

Jak stárnu, přišla na řadu rodina a práce a další nesmysly, kdy již toho času není pro koukání na filmy mnoho. Proto se teď dívám spíš na filmy jednoduché (jednodušší), u kterých nepotřebuji příliš přemýšlet a u kterých si tedy raději odpočinu.

V tomto článku (a možná i dalších) si budu vzpomínat na nějaké filmy, které se mi za můj život vryly do paměti.

Proč to dělám, proč píšu o filmech?

No prvotním bylo zjištění, že partička okolo @brofund Hive engine tokenu jmenovitě @raymondspeaks, @taskmaster4450, @themarkymark, @taskmanager, @ecoinstant, @reazuliqbal (tj. znamená vyšší dívčí z Hive blockchainu) rozjíždí nový token cine na jejich odnoži Hive - https://www.cinetv.io/. Co všechno se může stát, jaká je možná budoucnost tohoto webu je možné se dočíst na tomto odkazu, který napsal @brofund.

Jen jednu informaci byste z toho článku mohli vědět - budou airdropy, tj. pokud budete mít LP (power upnutý LEO token) a nebo zakoupený H-E token BRO bude rozděleno mezi nás nějaké množství tokenu CINE. Tak kdyby náhodou...

Film Amadeus

Film: USA, 1984
Režie: Miloš Forman
Scénář: Peter Shaffer (divadelní hra, původní scénář)
Kamera: Miroslav Ondříček

Pro mne je to geniální filmová adaptace divadelní hry Petera Shaffera. Dlouho jsem tento film odmítal vidět, protože filmy, které jsou tohoto typu resp. z tohoto historického období my vždycky lezly krkem. Až jsem trochu dospěl, jsem se na něj podíval, tak jsem byl uchvácen krásným během až cvalem příběhu, i když nebyl zcela dle reality.

image.png

Amadeus je hlavně psychologická studie osudového střetu až nadpozemsky nadaného jedince s průměrností jeho okolí. Ale nejen to - krása pražských paláců, kostýmy špičková práce zaměstnanců (převážně borců spolupracující ještě v 60. letech s českým rodákem režisérem Milošem Formanem) barrandovského studia. Fantastické herecké výkony (hlavně F. Murray Abraham v roli Salieriho je dechberoucí), vynikající hudba, masky kulisy , no prostě vše vynikající. Všechny ceny, které snímek dostal jsou naprosto zasloužené. Co říct na závěr - neviděli? Zřete!

Movies

I used to really be a movie connoisseur. That was during the days when I was in college, where we had one such FTP server (just before and just after 2000), where there was a lot of interesting things to look at. You know, there was always something to do on the tracks, but when it was a rehearsal or you just didn't go to the events, it was nice to have a movie in reserve.

As I get older, it was time for family and work and other nonsenses, when there wasn't much time to watch movies at that time. That's why now I'm looking at simple (simpler) films, for which I don't need to think too much and for which I would rather relax.

In this article (and maybe others) I will remember some film that have been etched in my memory during my life.

Why am I doing this, why am I writing about movies?

Well, the first thing was to find out that the party around @brofund Hive engine token namely @raymondspeaks, @ taskmaster4450, @themarkymark, @taskmanager, @ecoinstant, @reazuliqbal (ie means higher girl from Hive blockchain) starts a new token *** cine ** * on their offshoot Hive - https://www.cinetv.io/. What can happen, what is the possible future of this site can be read on [this] (/@brofund/announcing-the-launch-of-cinetv) link written by @brofund.

You could only know one piece of information from that article - there will be airdrops, ie if you have an LP (power clamped LEO token) or a purchased HE token *** BRO *** some amount of token *** CINE ** will be distributed among us *. So if by chance...

Amadeus movie

Film: USA, 1984
Director: Miloš Forman
Screenplay: Peter Shaffer (play, original screenplay)
Cinematography: Miroslav Ondříček

For me, it is a brilliant film adaptation of Peter Shaffer's play. For a long time I refused to see this film, because films that are of this type or from this historical period we have always climbed the neck. When I grew up a bit, I looked at him, so I was captivated by the beautiful run of the gallop story, even though it wasn't entirely according to reality.

image.png

Amadeus is mainly a psychological study of a fateful clash of an extraterrestrially gifted individual with the mediocrity of his surroundings. But not only that - the beauty of Prague's palaces, the costumes of the top work of the employees (mostly fighters collaborating in the 1960s with the Czech native director Miloš Forman) of the Barrandov studios. Fantastic acting performances (especially F. Murray Abraham in the role of Salieri is breathtaking), excellent music, masks of the backdrop, but just all excellent. All the awards the film received are well deserved. What to say in conclusion - did they not see? See!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments